Algemene voorwaarden

Onder de Schoppe

Lees hier onze algemene voorwaarden die van kracht zijn bij verhuur van vakantiewoning Onder de Schoppe.

De oude gebinten van vakantiewoning Onder de Schoppe zorgen voor een uniek karakter.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een vakantiewoning.

Huurder
Degene die de vakantiewoning huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Verhuurder
Onder de Schoppe, zijnde degene die de vakantiewoning aan de huurder verhuurt. Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een vakantiewoning.

Eigenaar
De eigenaar van de vakantiewoning, dan wel diens vertegenwoordiger, die de vakantiewoning in overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.

Huurprijs
Prijs per lang weekend, midweek of week.

Aanbetaling
Het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

Aankomst- en vertrektijdstip
De tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking via de mail heeft bevestigd.

Binnen afgesproken termijn na boeking door de huurder op de website of via huurovereenkomst van verhuurder dient de aanbetaling op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur van de vakantiewoning dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van de vakantiewoning, een en ander met inachtneming van het bepaalde in beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder.

De verhuurder draagt er zorg voor dat de vakantiewoning op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Bij aankomst in de vakantiewoning is de huurder verplicht de woning te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddellijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende veilig is geworden, dan zal de huurder Onder de Schoppe hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In de vakantiewoning is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in de vakantiewoning te overnachten. Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren. Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de vakantiewoning, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In de vakantiewoning mag niet gerookt worden en huisdieren zijn niet toegestaan. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de huurovereenkomst. Aankomst van de huurder is toegestaan vanaf 15.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur. Bij aankomst controleert de huurder zelf of de vakantiewoning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen. Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder de vakantiewoning inspecteert. de vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, Is de huurder verschuldigd: Vanaf de boeking tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom. Van 10 tot 6 weken voor aanvang huurperiode 75% van de totale huursom. Vanaf 6 weken voor aanvang en tot aanvang van de huurperiode en vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de totale huursom. Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in de vakantiewoning blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

  1. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
  2. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of woningeigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
  3. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de vakantiewoning onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan de vakantiewoning en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  1. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantie appartement.
  2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de vakantiewoning, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
  3. schade of letsel als gevolg van het gebruik van de vakantiewoning, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de vakantiewoning. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantie appartement bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde, zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van de vakantiewoning dienen door de huurder terstond bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen. Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 10 dagen na afloop van het verblijf in de vakantiewoning worden ingediend.